Bộ lô đề là khái niệm được sử dụng để mô tả một chuỗi số đặc biệt trong lô đề, được anh em lô thủ ứng dụng để chọn ra các con số có thể mang lại may mắn. Phương pháp này đã nhiều người chơi lựa chọn và áp dụng đánh lô hiệu quả. Vậy tại sao bộ lô đề lại mang đến kết quả tốt như vậy? Hãy cùng nhà cái K8 chúng tôi khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!

Cùng nhà cái K8 tìm hiểu về bộ lô đề là gì?

Cùng nhà cái K8 tìm hiểu về bộ lô đề nhé
Cùng nhà cái K8 tìm hiểu về bộ lô đề nhé

Hiểu một cách đơn giản về bộ lô đề là nó tập hợp những cặp số lô đề, mỗi cặp sẽ bao gồm hai chữ số được kết hợp lại với nhau. Anh em lô thủ cũng có thể thay đổi cách gọi chúng và tìm đến đến chúng như một loại “bảng số đặc biệt” chứa các cặp số lô đề.

Phân tích và thống kê những bộ lô đề có thể hữu ích cho anh em lô thủ để xác định một danh sách các số cụ thể mà họ có thể sử dụng để đánh lô đề hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm mang về lợi nhuận ổn định.

Tổng hợp các bộ lô đề được nhiều anh em lô thủ sử dụng nhất hiện nay

Hôm nay nhà cái K8 chúng tôi sẽ chia sẽ đến anh em các bộ lô đề phổ biến, hiệu quả cao được nhiều anh em lô thủ áp dụng nhất trong thời gian vừa qua.

Tổng hợp đến anh em các bộ lô đề được sử dụng nhất hiện nay
Tổng hợp đến anh em các bộ lô đề được sử dụng nhất hiện nay

Các bộ lô đề hay xuất hiện cùng nhau

Xem danh sách chi tiết của 100 bộ số lô đề được nhà cái K8 chúng tôi tổng hợp như sau:

BỘ SỐ LÔ ĐỀ BAO GỒM CÁC SỐ
Bộ 00 00, 05, 50, 55
Bộ 01 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ 02 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
Bộ 03 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
Bộ 04 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
Bộ 05 05, 50, 00, 55
Bộ 06 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15
Bộ 07 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25
Bộ 08 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35
Bộ 09 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45
Bộ 10 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56
Bộ 11 11, 16, 61, 66
Bộ 12 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
Bộ 13 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
Bộ 14 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
Bộ 15 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06
Bộ 16 16, 61, 11, 66
Bộ 17 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26
Bộ 18 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36
Bộ 19 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46
Bộ 20 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57
Bộ 21 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67
Bộ 22 22, 27, 72, 77
Bộ 23 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ 24 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ 25 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07
Bộ 26 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17
Bộ 27 27, 72, 22, 77
Bộ 28 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37
Bộ 29 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47
Bộ 30 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58
Bộ 31 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68
Bộ 32 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78
Bộ 33 33, 38, 83, 88
Bộ 34 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Bộ 35 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08
Bộ 36 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18
Bộ 37 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28
Bộ 38 38, 83, 33, 88
Bộ 39 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48
Bộ 40 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59
Bộ 41 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69
Bộ 42 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79
Bộ 43 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89
Bộ 44 44, 49, 94, 99
Bộ 45 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09
Bộ 46 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19
Bộ 47 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29
Bộ 48 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39
Bộ 49 49, 94, 44, 99
Bộ 50 50, 05, 55, 00
Bộ 51 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60
Bộ 52 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70
Bộ 53 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80
Bộ 54 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90
Bộ 55 55, 50, 05, 00
Bộ 56 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10
Bộ 57 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20
Bộ 58 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30
Bộ 59 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40
Bộ 60 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51
Bộ 61 61, 16, 66, 11
Bộ 62 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71
Bộ 63 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81
Bộ 64 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91
Bộ 65 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01
Bộ 66 66, 61, 16, 11
Bộ 67 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21
Bộ 68 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31
Bộ 69 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41
Bộ 70 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52
Bộ 71 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
Bộ 72 72, 27, 77, 22
Bộ 73 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82
Bộ 74 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92
Bộ 75 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02
Bộ 76 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12
Bộ 77 77, 72, 27, 22
Bộ 78 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
Bộ 79 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
Bộ 80 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
Bộ 81 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
Bộ 82 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
Bộ 83 83, 38, 88, 33
Bộ 84 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
Bộ 85 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
Bộ 86 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
Bộ 87 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
Bộ 88 88, 83, 38, 33
Bộ 89 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43
Bộ 90 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
Bộ 91 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
Bộ 92 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
Bộ 93 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
Bộ 94 94, 49, 99, 44
Bộ 95 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
Bộ 96 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
Bộ 97 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
Bộ 98 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
Bộ 99 99, 94, 49, 44
Các bộ lô đề hay xuất hiện cùng nhau có tỉ lệ trúng cực kì cao
Các bộ lô đề hay xuất hiện cùng nhau có tỉ lệ trúng cực kì cao

Lưu ý hãy xác định cẩn thận bộ lô đề mà anh em muốn sử dụng để đánh nhé, Trong quá trình tham gia, hãy nhớ đánh tất cả số trong bộ lô đề mà anh em đã tin tưởng, không nên loại bỏ bất kỳ con số nào cả, đặc biệt là nếu anh em là người chơi mới vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc lọc số đề.

Bộ lô đề dựa vào bóng lô đề

Các con số trong bộ lô đề được tạo ra bằng cách sử dụng các bóng âm dương ngũ hành bát quái để tính toán kết hợp. Quá trình tính toán cho bộ số này khá đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao. Đầu tiên, anh em lô thủ bắt đầu với một con số ban đầu và sau đó áp dụng quy tắc bộ số thuận – nghịch bằng cách thêm những cặp số 05, 50 hoặc 55 vào con số ban đầu anh em chọn.

Khi áp dụng quy tắc này thì anh em sẽ thu được bộ số được gọi là bộ 55 trong lô đề. Bộ số này bao gồm 5 bộ số với 4 số cuối giống nhau. Quy tắc này thường được sử dụng để dự đoán kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) vô cùng hiệu quả.

Bộ lô đề dựa vào bóng lô đề được nhiều cao thủ lâu năm áp dụng
Bộ lô đề dựa vào bóng lô đề được nhiều cao thủ lâu năm áp dụng

Dựa trên quy tắc trên thì chúng ta có thể tạo ra 5 bộ số cụ thể như sau:

Bộ 00: 00, 55, 05, 50

Bộ 11: 11, 66, 16, 61

Bộ 22: 22, 77, 27, 72

Bộ 33: 33, 88, 38, 83

Bộ 44: 44, 99, 49, 94

Kinh nghiệm đánh bộ lô đề luôn trúng dành cho anh em lô thủ

Khi anh em sử dụng bộ lô đề là cách chơi nhiều số đề cùng lúc. Tùy vào phương pháp soi cầu đề mà có những bộ số khác nhau. Bên trên admin đã tổng hợp 100 bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết giúp anh em lô thủ có thể dễ dàng tìm kiếm những con số của mình.

Chia sẽ đến anh em kinh nghiệm đánh bộ lô đề luôn trúng
Chia sẽ đến anh em kinh nghiệm đánh bộ lô đề luôn trúng 

Để luôn giành thắng lợi và đạt kết quả cao nhất. Anh em lô thủ hãy tính toán thật kỹ số tiền mình chơi và ngày mình nuôi. Anh em xác định nuôi bộ lô đề đó trong bao nhiêu ngày, hãy chuẩn bị số vốn thật đầy đủ để vào tiền đủ khung cho hợp lí nhất.

Nếu anh em vốn ít, hãy thực hiện chia nhỏ vốn ra để nuôi. Nếu anh em nhiều vốn thì có thể nâng khung nhằm tạo lợi nhuận cao nhất. 

Nhiều anh em cho rằng đánh bộ lô đề không hiệu quả ? Nhưng thực tế, bản thân Admin chơi đã hơn 2 năm qua luôn đạt lợi nhuận đều đặn mỗi tháng, vô cùng ổn định.

Chúng tôi hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp anh em lô thủ nắm bắt cơ bản về bộ lô đề từ 00 đến 99. Truy cập trang dự đoán XSMB của nhà cái K8 chúng tôi để tham khảo những con số may mắn hàng ngày. Chúc anh em gặp nhiều may mắn và thắng lớn khi tham gia đặt cược tại nhà cái K8 chúng tôi nhé

Bài viết liên quan